Adatkezelési tájékoztató

CityAPP Városi bejelentő alkalmazás használatához 

A Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Adatkezelő) a CityAPP Városi bejelentő alkalmazás igénybevétele során kezelt személyes adatok vonatkozásában jelen adatkezelési tájékoztatóval kíván eleget tenni az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének1 (továbbiakban: GDPR) 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének.

  1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
  • Tiszaújváros Város Önkormányzat
   • Cím: 3580 Tiszaújváros Bethlen Gábor út 7.
   • Telefon: +36 76 504 348
   • E-mail: phivatal@tujvaros.hu
  • Képviselő: Dr. Fülöp György polgármester, dr. Juhos Szabolcs jegyző, +36 49/548-000
  1. Az adatkezelés célja

  Az Adatkezelő a CityAPP Városi bejelentő alkalmazás (továbbiakban: applikáció) létrehozásával lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy különböző problémákat, javaslatokat bejelentsenek az Adatkezelő részére. Az applikációt felhasználói regisztrációt követően lehet igénybe venni, amely személyes adatok megadásával jár. Az adatkezelés célja, az alkalmazás szolgáltatásainak felhasználó általi igénybevétele.

  1. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön regisztrációs folyamat során a checkbox bejelölésével jelzi, hogy beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására Önnek a regisztráció törlése menüpontra kattintással van lehetősége. Amennyiben nem járul hozzá személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez, abban az esetben a regisztráció sikertelen lesz, és ezáltal Ön nem tudja az applikáció szolgáltatásait igénybe venni.

  1. Kezelt személyes adatok köre

  Az adatkezelés folyamata során az adatkezelő az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

  • Titulus
  • Vezetéknév
  • Utónév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Bejelentéshez tartozó fotók
  • PUSH üzenet fogadásához tartozó hozzájárulásra vonatkozó információ: igen/nem, dátum
  • Adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: elfogás és annak dátuma
  • Telefon UUID (universally unique identifier) univerzális egyedi azonosító, amely a regisztrációkor automatikusan keletkezik
  1. Az adatkezelés időtartama

  Az Adatkezelő az előző pontban felsorolt személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a profil törléséig kezeli.

  1. Adattovábbítás címzettjei

  Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

  1. Adatfeldolgozó igénybevétele

  Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • CityAPP Kft.
   • 6000 Kecskemét, Korona u. 2. 6. em.
  • „HW Stúdió” Kft.
   • 6000 Kecskemét, Izsáki út 4/H fszt. 1.
  1. Az érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei

  Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

  Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal munkatársaink a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

  8.1. GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

  Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

  • az adatkezelés céljairól;
  • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
  • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
  • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
  • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
  • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.

  8.2. A helyesbítéshez való jog

  A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  8.3. A törléshez elfeledtetéshez való jog

  Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
  • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor. 

  Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

  • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
  • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

  Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

  8.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

  8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

  A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

  Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

  8.7. A tiltakozáshoz való jog

  A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  8.8. A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga  

  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

  Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

   

   

  [1] General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)