ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az okos-mérő berendezésekkel felszerelt társasházakban keletkezett személyes adatok telefonos applikációban való kezeléséről

Az okos-mérő berendezésekkel felszerelt társasházakban keletkezett személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelő megnevezése  BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
cégjegyzékszám: 01-10-042582
adószám 10941362-2-44
Email cím: info@budapestikozmuvek.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gál Anna
E-mail: adatvedelem@fotav.hu

Az adatkezelés célja: Az okos mérő berendezésekkel felszerelt épületek lakói számára a tudatosabb energia felhasználás lehetőségének megteremtése, az energia felhasználás csökkenésével jelentős költségmegtakarítás, mely az új mobil applikáció létrehozásával segíti az érintett lakókat a még tudatosabb energiafelhasználás érdekében.

Az Adatkezelő által kezelt adatkör: A távhőszolgáltatást igénybe vevő érintett neve, címe, napi energiafelhasználása, fogyasztási hely és helyiség azonosító és felhasználói azonosító, mérőóra típusa, az érintett készülékének azonosítószáma, az ezekhez az órákhoz tartozó dátum szerinti mérőóra állás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adattárolás határideje: Az Adatkezelő a napi adatokat két évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig  őrzi meg.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Az adatkezelés során a személyes adatok kezelésében csak meghatározott személyek vesznek részt. Az applikációban szereplő adatokat az Adatkezelő kezeli. Az applikációt üzemeltető CityApp KFT (6000 Kecskemét, Korona utca 2. 6. em.) az adatkezelésben adatfeldolgozónként vesz részt. Egyéb adattovábbítás nem történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint élhet a hozzáférés és az adatkezelés korlátozásához való jogaival az Adatkezelőnek címzett megkeresésével.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban elsősorban az Adatkezelőhöz fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben panasza ellenére továbbra is sérelmesnek találja az adatkezelést vagy nem kíván panaszt tenni az Adatkezelőnél, hanem közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest,  Falk Miksa utca 9-11. , postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

Kelt:  2023.09.05

                                                                                                             BKM Nonprofit Zrt.

                                                                                                                   Adatkezelő